Menu
0
Trang chủ » Sản phẩm » Khai khoáng và năng lượng » Máy khoan Atlas Copco » Máy khoan Atlas Copco PowerROC T30

Máy khoan Atlas Copco PowerROC T30

Máy khoan Atlas Copco

PowerRoc T33 la thi?t b? khoan hu?ng t?i cac linh v?c xay d?ng, khai thac da xay d?ng va khai thac da voi.

<img class="alignnone size-full wp-image-2113" src="http://t608-vha898.chiliweb.org/wp-content/uploads/2016/04/t35.png" alt="t35" width="650" height="329" />
<ul>
<li>Xe mang banh xich 3 v?u. kh? nang di chuy?n linh ho?t va d?ng co 3 t?c d?.</li>
<li>May nen khi tr?c vit.</li>
<li>Cabin v?n hanh dap ?ng cac tieu chu?n ch?ng da roi va ch?ng l?t.</li>
<li>Hai l?a ch?n dam don ho?c d?m tho th?t.</li>
<li>H? th?ng d?n ti?n h?p kim nhom v?i xylanh th?y l?c.</li>
<li>H? th?ng thao l?p c?n khoan ki?u gia quay.</li>
<li>D?u bua khoan th?y l?c.</li>
<li>H? th?ng hut b?i.</li>
</ul>
<table style="width: 639px;">
<tbody>
<tr style="height: 69px;">
<td style="width: 20.0881px; height: 69px; text-align: center;" colspan="2">Lo?i thi?t b?</td>
<td style="width: 43px; height: 69px; text-align: center;">Can khoan</td>
<td style="width: 96px; height: 69px; text-align: center;">Du?ng kinh l? khoan(mm)</td>
<td style="width: 110px; height: 69px; text-align: center;">Chi?u sau khoan t?i da (mm)</td>
<td style="width: 98px; height: 69px; text-align: center;">Chi?u dai c?n khoan (mm)</td>
</tr>
<tr style="height: 46px;">
<td style="width: 20.0881px; height: 46px; text-align: center;" colspan="2">Khoan m?t c?n</td>
<td style="width: 43px; height: 178.497px; text-align: center;" rowspan="7">T38, T45</td>
<td style="width: 96px; height: 178.497px; text-align: center;" rowspan="7">64-89</td>
<td style="width: 110px; height: 46px; text-align: center;">3,66</td>
<td style="width: 98px; height: 46px; text-align: center;">4270</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 10.0881px; height: 132.497px; text-align: center;" rowspan="6">Khoan nhi?u c?n</td>
<td style="width: 10px; height: 88.4971px;" rowspan="4"></td>
<td style="width: 110px; height: 44px; text-align: center;" rowspan="2">21</td>
<td style="width: 98px; height: 22px; text-align: center;">4270 x 1</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 98px; height: 22px; text-align: center;">3052 x 6</td>
</tr>
<tr style="height: 22.4971px;">
<td style="width: 110px; height: 44.4971px; text-align: center;" rowspan="2">25( tuy ch?n )</td>
<td style="width: 98px; height: 22.4971px; text-align: center;">4270 x 1</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 98px; height: 22px; text-align: center;">3660 x 6</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 10px; height: 44px;" rowspan="2"></td>
<td style="width: 110px; height: 44px; text-align: center;" rowspan="2">25</td>
<td style="width: 98px; height: 22px; text-align: center;">4270 x 1</td>
</tr>
<tr style="height: 22px;">
<td style="width: 98px; height: 22px; text-align: center;">3660 x 6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cong ty c? ph?n Vi?t Hoang Anh s?n sang cung c?p cac s?n ph?m c?a Atlas Copco va cac dong s?n ph?m lien quan.
Lien h? tu v?n:
Hotline: <b>19001518<b>(04) 3 2121541</b> ho?c <b>19001518 </b>ho?c <b>01657.520.252</b> ( g?p <b>Nhung</b>)

Ho?c tr?c ti?p d?n d?a ch? <b>T?ng 7, toa nha van phong 349 Hoang Qu?c Vi?t , Q C?u Gi?y, Ha N?i</b>

logo