Menu
0
Trang chủ » Sản phẩm » Xây dựng » Máy ủi » Máy ủi Komatsu » Máy ủi Komatsu D39EX-22

Máy ủi Komatsu D39EX-22

Máy ủi Komatsu

May ?i Komatsu nh?p kh?u nguyen chi?c t? Komatsu Nh?t B?n, ph?c v? cho cong nghi?p khai khoang. Komatsu la m?t cong ty da qu?c gia c?a Nh?t B?n, chuyen s?n xu?t cac thi?t b?, may moc cho cac nganh khai thac khoang s?n, quan d?i, va xay d?ng….v….v…

Hinh ?nh may ?i Komatsu D39EX-22

<img class="alignnone size-full wp-image-2132" src="http://t608-vha898.chiliweb.org/wp-content/uploads/2016/04/may-?i-komatsu.jpg" alt="may ?i komatsu" width="552" height="450" />

Mau s?c: vang

Ngu?n g?c: Nh?p kh?u nguyen chi?c Komatsu Nh?t B?n.

Tinh tr?ng: M?i

Gia c? : Lien h?
<table id="table1" border="1" width="94%" cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><b>Thong s? k? thu?t D39EX – 22</b></td>
<td align="center"><b>S? li?u</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Cong su?t banh da (kW/HP) (SAE)</td>
<td align="right">79/105</td>
</tr>
<tr>
<td>Tr?ng lu?ng v?n hanh (kg)</td>
<td align="right">9040</td>
</tr>
<tr>
<td>Dung tich lu?i ?i (m3)</td>
<td align="right">2.21</td>
</tr>
<tr>
<td>Lo?i lu?i ?i</td>
<td align="right">Pwr.Angle Tilt</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cong ty c? ph?n Vi?t Hoang Anh s?n sang cung c?p t?t c? cac lo?i may xuc, may ?i c?a Komatsu ph?c v? cho cong nghi?p khai khoang , ch? bi?n khoang s?n.
Lien h? tu v?n: <b>(04) 3 2121541</b> ho?c <b>19001518 </b>ho?c <b>01657.520.252</b> ( g?p <b>Nhung</b>)

</b>Ho?c tr?c ti?p d?n d?a ch? <b>T?ng 7 toa nha van phong 349, Hoang Qu?c Vi?t , Q C?u Gi?y, Ha N?i</b>

logo